fotka 4

Obchodní podmínky společnosti Sunny Spa

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Sunny Spa, s. r. o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

3. Místo plnění

Místem plnění je dodací adresa, udaná kupujícím.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Kupující objednává vybrané zboží dle katalogu na www.wellnesslehatka.cz, a to tak, aby byla objednávka přesně specifikována dle jeho požadavků – tedy počet kusů, druh produktu, barva polštářů, druh dřeva či zpracování kovových prvků. Dle vzájemné dohody může být rovněž sjednáno společné jednání, na kterém bude sepsána detailní objednávka.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www.wellnesslehatka.cz jsou platné v okamžiku objednání. Dodavatel ihned po obdržení objednávky vystaví kupujícímu zálohovou fakturu ve výši 60% celkové kupní ceny vybraného zboží. Objednávka je závazná a záloha je nevratná. Po zaúčtování této částky začíná běžet dodací lhůta / více v bodě 6 /. Zbytek celkové kupní ceny bude uhrazen neprodleně po dodání zboží, a to dle dohody dodavatele a kupujícího, obvykle však převodem na účet dodavatele. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne zaúčtování zálohové platby / viz bod 5 /. Základní dodací lhůta je 6 týdnů, je ovšem závislá na typu objednávaných produktů a celkové poptávce a ve většině případů je zboží dodáváno dříve. Dodavatel bude kupujícího informovat o předběžné době dodávky.

7. Dopravní podmínky

Náklady na dopravu hradí dodavatel, kupující je však povinen přesně vyspecifikovat dodací adresu a spolupracovat při převzetí dodávky.

8. Záruka, servis

Výrobce poskytuje na většinu z výrobků tříletou záruční lhůtu. Vzhledem k vysoké kvalitě zpracování se reklamace téměř nevyskytují. Závada nesmí být způsobena nesprávným použitím nebo mechanickým poškozením. V případě reklamace je kupující povinen neprodleně kontaktovat dodavatele a sepsat reklamační list. Ten musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace a musí být doložen fakturou vydanou při koupi zboží. Dodavatel poté sdělí reklamujícímu další postup a zajistí opravu nebo případný odvoz do výrobního závodu.

9. Závěrečná ustanovení

Dodavatel a kupující jsou povinni řídit se těmito obchodnímu podmínkami vždy, pokud se vzájemně ve shodě nedohodnou jiným způsobem.

 

Platnost od 1. 9. 2013